Vári Emil Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézmény                Várday István Úti Telephelye 

Az intézmény bemutatása

Intézményünkben fejlesztő nevelés-oktatás folyik, ebben a képzési formában azok a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részesülnek, akik tankötelezettségüket a szakértői bizottságok határozata alapján teljesítik.

A fejlesztő nevelés - oktatás a tanév rendjét követi, nem tagolódik tanítási évfolyamokra,

de felépítésében az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat.

A tanulóink fejlesztése kiscsoportban és egyénileg valósul meg.

Autizmussal élő tanulóink számára kialakítottuk az igényeikhez legjobban alkalmazkodó, legmegfelelőbb tárgyi környezetet és eszköztárt (vizuális információhordozók, augmentatív kommunikációt segítő eszközrendszer).

A nevelő - oktató munkát ellátó pedagógusok:

Balogh Valéria                          szociálpedagógus

Fejes Ágota                              tagintézmény igazgató, gyógypedagógus

Bravics-Nagy Zsuzsanna         gyógypedagógus

A Nevelő- oktató munkát segítők:

Jánosi Csenge                          gyógypedagógiai asszisztens

Potyók Eszter                           gyógypedagógiai asszisztens

Pedagógiai tevékenységünk kiemelt feladatai

 • Az önismeret fejlesztése, az önállóság kialakítása, fejlesztése.
 • Az "együttélés" megtanulása.
 • A gyermek alkalmazkodását segítő viselkedésformák tanítása a családi, iskolai és iskolán kívüli környezetben.
 • A tanuló egyéni szükségleteinek és képességszintjének megfelelő szociális viselkedés, illetve az ezt megalapozó elemi készségek tanítása, fejlesztése.
 • Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával az egyre pontosabb észlelés, a verbális és nonverbális kommunikáció kialakítása, a gondolkodás, és az emlékezet fejlesztése.
 • A mozgásra alapozva készségek kialakítása, képességek fejlesztése differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtással.
 • A fejleszthetőség, és az önálló tevékenykedés feltételeként a biztonságérzet kialakítása.

A fejlesztés területei

 • kommunikáció és interakció fejlesztése,
 • önkiszolgálás, gondozás, öltözés, étkezés, szobatisztaságra szoktatás,
 • játéktevékenység fejlesztése, személyiségfejlesztés,
 • mozgás, egyensúlyérzék fejlesztése, tájékozódás, finommozgás, manipuláció,
 • a gyermekek bevonása a mindennapi gyakorlati tevékenységekbe