Beiskolázási program

Kéttannyelvű képzés - Törpsuli

BEISKOLÁZÁSI PROGRAM /Kivonat a Pedagógiai Programból/


Hisszük, hogy a ma iskolája akkor éri el célját, akkor tud hatékony lenni, ha pedagógiája adaptív, azaz alkalmazkodni tud a változó körülményekhez. Az új kihívásoknak úgy tud megfelelni, hogy a használható tudás megszerzését, a kompetenciák fejlesztését helyezi előtérbe. A most iskolába kerülő generációt már nem lehet tradicionális eszközökkel oktatni. Korszerű tanulásszervezési eljárások, új digitális technikák alkalmazásával, ugyanakkor oldott légkörrel kívánunk igazi gyermekbarát, támogató környezetet biztosítani a komplex személyiségfejlesztéshez, a probléma megoldó gondolkodás, az idegen nyelvi kompetenciák erősítéséhez.

Komplex, az évek során partnereink igényeihez alakított beiskolázási programunk mintegy féléves időszakot ölel fel novembertől áprilisig.

Célja :

- az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítése a hozzánk érkező leendő első osztályosok számára

- iskolánk profiljának, képzési specialitásainak, pedagógiai légkörének megismertetése az intézmény iránt érdeklődőkkel

Messzemenően figyelembe vesszük, hogy az iskolába készülő korosztálynak a legfontosabb a stabilitás érzése, ezért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek előre el tudják képzelni, mi vár rájuk. Szeptemberben már ismerős helyre jöjjenek, s mi is ismerősként köszönthessük őket, hiszen addig több alkalommal találkoznak leendő tanítóikkal, leendő iskolatársaikkal és magával az iskolaépülettel, a tanulási környezettel is.

A Kisvárdai Egyesített Óvodával kötött "Együttműködési megállapodás" keretében már iskolába lépés előtt ellátogatunk az óvodai rendezvényekre és az óvodásokat is számos alkalommal vendégül látjuk intézményünkben. Előzetesen konzultálunk az óvónőkkel, fejlesztő szakemberekkel és a szülők is betekintést nyerhetnek, milyen lehetőségekkel kínáljuk meg az ideérkezőket. Igény szerint, családlátogatás során tanácsokkal látjuk el őket az iskolakezdés megkönnyítése érdekében. Kialakul egy kölcsönös bizalmi viszony, melyben a gyermek természetes módon rá tud hangolódni az iskolára.

A program elemei:

Október: Együttműködési megállapodás a Kisvárdai Egyesített Óvodával

November: Törpsuli 1.-játékos iskolaelőkészítő a kéttannyelvű képzésre

December Ovis Mikulás

Január Törpsuli 2.-játékos iskolaelőkészítő a kéttannyelvű képzésre

Február Tájékoztató szülői értekezlet az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek

Február Ovis-foci kupa

Február A leendő első osztályokban tanító nevelők nyílt tanítási órái

Március Ovis torna és tánc bemutató

Március Iciri-piciri Varázs-színpad - Óvodás színjátszók találkozója

Április Beiratkozás 

Nagy hangsúlyt fektetünk tehát arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés zökkenőmentes legyen. Az első osztályosokat jól felkészült, kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkező, a gyermeki személyiséget szeretettel, türelemmel formáló tanítók várják évről évre.

 • Az olvasást analitikus-szintetikus, hangoztató-elemző-összetevő, tehát "szótagoló" módszerrel tanítjuk, melynek előnye a kiegyensúlyozottság, vagyis az, hogy egyforma gondot fordít az értelmes szó és az értelem nélküli hang és szótag tanítására. A későbbiekben a helyesírási készség kialakítása is könnyebb, ha a gyermek szintetizálva (szótagolva) tanul meg olvasni.
 • Intézményünk nagy múlttal rendelkező, kiváló eredményeket felmutató matematika tehetségfejlesztő profilját is megújítottuk. A matematika oktatást már első osztálytól a Manó-Matek multimédiás oktatószoftver alkalmazása segíti, mely a hangsúlyt a matematikai gondolkodásmód és szemlélet kialakítására fekteti.
 • Felső tagozaton a matematika tagozat mellett a humán ill. reál emelt óraszámú képzés is megjelenik olyan új tartalmakkal, mint a kommunikáció és média, drámapedagógia, természettudományos gyakorlatok.

Iskolánk számos területen olyan eredményeket tudott felmutatni, melyek alkalmassá tették egy intenzív és korszerű képzést nyújtó új profil kialakítására. A társadalmi és szülői igényeknek megfelelve, a térségben hiánypótló szereppel a2017/2018. tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre került:

a MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS

A két tanítási nyelvű képzéssel az angol nyelvet - az anyanyelv mellett - második nyelvként sajátíthatják el a tanulók. Ennek eredményeképpen képesek lesznek magabiztosan idegen nyelven kommunikálni, de gondolkodni is.

A nyelv elsajátítása nemcsak az idegen nyelv tanításának célja, hanem a tanulás eszköze is egyben. A heti 5 órás, csoportbontásban tanult idegen nyelvtanításon túl, bizonyos tantárgyakat angol nyelven tanítunk. Ez heti10 óra nyelvtanulási lehetőséget biztosít tanulóinknak.

A képzésre bekerülést játékos iskola-előkészítő - a "TÖRPSULI" - előzi meg, ahová a jelentkezés regisztrációhoz kötött. Az előkészítőre egyik részében játékos angol nyelvi foglalkozáson vehetnék részt az óvodások, ami természetesen nem igényel előzetes nyelvtudást. A másik részében tevékenykedtetés, kommunikáció során egyénileg foglalkozunk valamennyi leendő kisiskolással. Megfigyeljük, hogy a különböző képességterületeken elérik-e az életkoruknak megfelelő fejlettségi szintet. Tapasztalatokat gyűjtünk annak érdekében, hogy a képzésre bekerülést pedagógiai megfontolásból támogatni tudjuk-e? Így segítve a szülőket a gyermeküknek legmegfelelőbb döntés meghozatalában.

A 6-7 éves gyerekek életkori sajátossága a kíváncsiság, a nagyfokú tanulási kedv, és a közlési kényszer. Mindez megfelelő feltételeket nyújt a korai nyelvtanuláshoz. Számukra a tanulás is csak egyfajta játék, ezért a program legfőbb alapelve a játékosság. A nyelvi elemeket a gyerekek konkrét tevékenységeken keresztül ismerik meg. A nyelvi órák rendszeres kísérői ezért a mozgás, zene, ritmus, tánc és a manuális tevékenységek. Az 1-2. osztályban az órákon a fő feladat a beszéd, bő szókincs megteremtésével. Az írás-olvasás, a nyelvtanítás kezdeti szakasza a 3-4. évfolyamokon folyik. Ennek következtében kialakul és folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és fejlődéséhez.
Igény szerint idegen nyelvi lektor segíti a tanulást.

5. osztálytól bevezetésre kerül a célnyelvi civilizáció tantárgy, amely a célnyelvi ország kultúrájával, hagyományaival, földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, történelmével ismerteti meg a tanulókat.

A cél: az eszközszintű idegennyelvtudás, 8. évfolyamon várhatóan KER B2 szintű nyelvvizsga.

Olyan jól használható szellemi muníciót, nyelvtudást szeretnénk tanítványainknak adni, mellyel az életbe kilépve lehetőségeik megsokszorozódnak, kitárul előttük a világ.

A gyermekek iskolába lépése után is folytatódik következetesen kialakított programunk, melynek során fokozatosan vezetjük át őket a játék világából a munka világába, és melyben fontos szerepet kap az elfogadás, az előítélet mentesség. Ahol folyamatos megfigyelés, - a DIFER és egyéb mérések során - megszületik a pedagógiai "diagnózis" és ez alapján az adekvát egyéni fejlesztés.

Pedagógiai munkánk során a következő vezérlő elvek mentén haladunk az iskolába kerülő korosztály esetében is:

 • reális elvárások, melyek a teljesítőképesség határzónájába esnek
 • katalizátorszerep, ösztönzés, irányítás, ha a problémamegoldás elakad
 • szeretet, támogatás, lelki segítségnyújtás, jellemformálás
 • kreatív, érdekes problémafelvetés, a gyermeki fantáziára alapozó, játékos forma
 • a természetes kíváncsiság, az érdeklődés állandó ébrentartása
 • megtapasztalás útján, tevékenykedtetve, felfedeztetve tanulás előnyben részesítése
 • új pedagógiai módszerek beépítése a napi gyakorlatba /IKT, alternatív-, projekt-, konstruktívpedagógia, kooperatív tanulásszervezési eljárások /
 • mentor szerep, elfogadás, együtt gondolkodás
 • együttműködés, alkalmazkodás, kockázatvállalás
 • támogató környezet megteremtése, változatos tevékenységformák, rekreáció
 • differenciálás, individualizált oktatás,; komplex személyiségfejlesztés
 • lehetőség szerint nagyfelmenő rendszerű oktatás
 • szoros kapcsolat a társintézményekkel, napi kapcsolat a szülőkkel

Alsó tagozatos pedagógiai munkaközösség