Vári Emil Általános Iskola                                        Kossuth Lajos Tagintézménye

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Az iskola rövid történeti leírása

Kisvárdán az l948-49-es években indult meg a gyógypedagógiai osztályok szervezése,a volt 2.sz. iskolában (jelenlegi Somogyi Rezső Ált.Isk.) 2 összevont osztállyal.

Az államosítás után l95l-ben önálló épületet kapott a Rákóczi út 2.sz. alatt, önálló igazgatású gyógypedagógiai iskolanyílt meg.

l986-ban a kisegítő iskola névhasználatot felváltja a 6.Számú Általános Iskola.

l995. december 8-án az önkormányzat az iskolát egy tágas, minden igényt kielégítő épületbe helyezte át a Mátyás király út 107. szám alá, ahol minden lehetőség adott volt az eredményes nevelő-oktató munka végzéséhez.

2007. augusztus 31- től önkormányzati határozat alapján több intézmény társulási formában való működtetése következtében intézményünk a Vári Emil Társulási Általános Iskola egyik tagintézményeként működött tovább, mint Mátyás Király Úti Tagintézmény.

2013 szeptemberében megszűnt a társulási forma, Vári Emil Általános Iskola Mátyás Király Úti Tagintézmény néven működött tovább.

2016. augusztusban intézményünk Szabolcsveresmartra költözött, a Vári Emil Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézmény nevet vette fel.

Az intézmény bemutatása

Az intézmény alaptevékenysége a tanulásban és értelmileg akadályozott tanköteles korú gyermekek nevelése, kompetencia alapú oktatása külön nevelés keretében.

Tanulóink a Tanulásai Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság Szakértői Véleménye alapján kerülnek intézményünkbe.

Intézményünkben az előírt képesítés a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai végzettség, készségtantárgyak esetében tanító, illetve a tantárgynak megfelelő szakos tanár is taníthat.

A nevelő - oktató munkát ellátó pedagógusok:

Fejes Ágota                                   tagintézmény igazgató, gyógypedagógus

Csákiné Tóth Klára                        osztályfőnök, gyógypedagógiai tanár, magyar - könyvtár                                                          szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Tercza - Takács Katalin                 osztályfőnök, gyógypedagógiai tanár, tanító

Kovácsné Gyurkó Éva                   osztályfőnök, tanító

Simon Noémi                                 tanító, szociálpedagógus

Kerekesné Gróza Melinda             osztályfőnök, tanító

Huszti Tiborné                               szociálpedagógus

A nevelő - oktató munkát segítők:

Fekete Judit                                   gyógypedagógiai asszisztens

Nagyné Roskó Zsuzsa Mária        gyógypedagógiai asszisztens

Nevelő -oktató-munka célja, feladatai:

Intézményünk célja, olyan feltételrendszer biztosítása, mely a gyermek speciális

szükségleteihez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodik, érzelmi biztonságon túl szolgálja a

harmonikus személyiség, testi, értelmi, szociális fejlesztést. Nyújtson minden

tanulónak olyan korszerű, továbbépíthető alapműveltséget, amely elősegíti a képességek

minél teljesebb kibontakozását, megalapozza a szakma tanulását és az életvitelt.

feladataink:

- A nem, vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése, a másodlagos sérülések kialakulásának

megelőzése.

- Az értelmi fejlődés rendellenességeinek korrigálása, a személyiség fejlődését károsító következmények

megelőzése, vagy ellensúlyozása.

- Interperszonális kapcsolatok, az énkép, önismeret fejlesztése.

- Ismeretnyújtás a környező világban való eligazodáshoz, önálló életvezetéshez.

- Olyan ismeretanyag nyújtása, mely lehetővé teszi tanulóink számára a továbbtanulást.