Vári Emil Általános Iskola              Kossuth Lajos Tagintézménye

TÁJÉKOZTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSRŐL

ÚTMUTATÓ A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKARENDBEN VALÓ RÉSZVÉTEL SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSHEZ

Az iskola rövid történeti leírása

Kisvárdán az l948-49-es években indult meg a gyógypedagógiai osztályok szervezése,a volt 2.sz. iskolában (jelenlegi Somogyi Rezső Ált.Isk.) 2 összevont osztállyal.

Az államosítás után l95l-ben önálló épületet kapott a Rákóczi út 2.sz. alatt, önálló igazgatású gyógypedagógiai iskolanyílt meg.

l986-ban a kisegítő iskola névhasználatot felváltja a 6.Számú Általános Iskola.

l995. december 8-án az önkormányzat az iskolát egy tágas, minden igényt kielégítő épületbe helyezte át a Mátyás király út 107. szám alá, ahol minden lehetőség adott volt az eredményes nevelő-oktató munka végzéséhez.

2007. augusztus 31- től önkormányzati határozat alapján több intézmény társulási formában való működtetése következtében intézményünk a Vári Emil Társulási Általános Iskola egyik tagintézményeként működött tovább, mint Mátyás Király Úti Tagintézmény.

2013 szeptemberében megszűnt a társulási forma, Vári Emil Általános Iskola Mátyás Király Úti Tagintézmény néven működött tovább.

2016. augusztusban intézményünk Szabolcsveresmartra költözött, a Vári Emil Általános Iskola Kossuth Lajos Tagintézmény nevet vette fel.

Az intézmény bemutatása

Az intézmény alaptevékenysége a tanulásban és értelmileg akadályozott tanköteles korú gyermekek nevelése, kompetencia alapú oktatása külön nevelés keretében.

Tanulóink a Tanulásai Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság Szakértői Véleménye alapján kerülnek intézményünkbe.

Intézményünkben az előírt képesítés a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai végzettség, készségtantárgyak esetében tanító, illetve a tantárgynak megfelelő szakos tanár is taníthat.

A nevelő - oktató munkát ellátó pedagógusok:

Lakatosné Gyárfás Anna mb. tagintézmény-vezető tanító

Csákiné Tóth Klára                              osztályfőnök                            gyógypedagógiai tanár                                                                                                                            magyar - könyvtár szakos tanár                                                                                                                szakvizsgázott pedagógus

Dicsőné Maklári Adrienn                                                                     gyógypedagógiai tanár

Iskiné Takács Katalin                           osztályfőnök                            gyógypedagógiai tanár
                                                                                                              tanító

Kovácsné Bucz Beatrix                       osztályfőnök                            gyógypedagógiai tanár
                                                                                                              óvónő

Kovácsné Gyurkó Éva                         osztályfőnök                            tanító

Simon Noémi                                                                                        tanító
                                                                                                              szociálpedagógus

A nevelő - oktató munkát segítők:

Czérnáné Tudja Erika                                                                          gyógypedagógiai asszisztens

Huszti Tiborné                                                                                     gyógypedagógiai asszisztens

Nevelő -oktató-munka célja, feladatai:

Intézményünk célja, olyan feltételrendszer biztosítása, mely a gyermek speciális

szükségleteihez, életkori, érési sajátosságaihoz igazodik, érzelmi biztonságon túl szolgálja a

harmonikus személyiség, testi, értelmi, szociális fejlesztést. Nyújtson minden

tanulónak olyan korszerű, továbbépíthető alapműveltséget, amely elősegíti a képességek

minél teljesebb kibontakozását, megalapozza a szakma tanulását és az életvitelt.

feladataink:

- A nem, vagy kevésbé sérült funkciók fejlesztése, a másodlagos sérülések kialakulásának

megelőzése.

- Az értelmi fejlődés rendellenességeinek korrigálása, a személyiség fejlődését károsító következmények

megelőzése, vagy ellensúlyozása.

- Interperszonális kapcsolatok, az énkép, önismeret fejlesztése.

- Ismeretnyújtás a környező világban való eligazodáshoz, önálló életvezetéshez.

- Olyan ismeretanyag nyújtása, mely lehetővé teszi tanulóink számára a továbbtanulást.