Képzéseink

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

"Egy nyelv elindít az élet folyosóján. Két nyelv kinyit minden ajtót utad során."

(Frank Smith)


Miért fontos a nyelvtudás és a nyelvvizsga?

Az idegen nyelvek ismerete napjainkban az általános kultúra része. A munkahelyeken elvárás az angol nyelv használata. 2020-tól a felsőfokú tanulmányokat csak középfokú nyelvvizsga birtokában lehet megkezdeni.

Hová jutunk el a képzés során?

Akár a középfokú nyelvvizsgáig is! Kéttannyelvű programunk kinyitja a világot gyermeke számára. Diákjaink közvetlenül kommunikálnak angolul, megismerik és megszeretik az angolszász országok kultúráját. A negyedik évfolyamon iskolai, a hatodik és nyolcadik évfolyamon pedig országos célnyelvi méréseken vesznek részt. Elsajátítják a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás legjobb stratégiáit, miközben többféle készségük egyszerre fejlődik.

Hogyan történik a kéttannyelvű oktatás?

1-4. évfolyamokon heti 4, 5-8. évfolyamokon heti 5 nyelvi órában, csoportbontásban.

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve választottuk ki két nyelven oktatott tantárgyainkat: 1-4. évfolyamokon: ének (heti 2 óra), rajz (heti 2 óra), környezetismeret (1-2. évfolyamon szakköri formában, heti 1 óra, 3-4. évfolyamon heti 2 óra). 5-8. évfolyamokon: történelem (heti 2 óra + 1 szakkör), célnyelvi civilizáció (heti 1 óra), testnevelés (heti 5 óra). A készségtantárgyak kivételével a célnyelven tanított tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

A legkisebbek játékos formában ismerkednek a nyelvvel. A fókuszban a nyelv gátlások nélküli használata áll, később fokozatosan vezetjük be a szükséges nyelvtani szerkezeteket, miközben a beszédcentrikusság, az angol nyelven való örömteli kommunikáció továbbra is elsődleges célunk marad.

Mi segíti a sikeres nyelvelsajátítást?

 • az iskolánkban tanító elkötelezett szaktanárok és anyanyelvi lektorok munkája
 • a megfelelő szaktárgyi tankönyvek,
 • módszertani sokszínűség a nyelvoktatásban,
 • interaktív tábla, digitális tananyagok, nyelvi labor
 • Iskolai kreatív angol nyelvi táborok
 • Megyei és országos szintű nyelvi versenyek
 • Részvétel próbanyelvvizsgákon; cél, hogy minél több tanuló sikeres középfokú nyelvvizsgát tegyen a 8. évfolyam végére.
 • A célnyelvi kultúrához köthető projektek létrehozása tanórai keretek között
 • Iskolánk könyvtárának gazdag angol nyelvű kínálatából válogatva ismerkedés az angol gyerekirodalommal.
 • Angol nyelvű iskolaújság szerkesztése

Nyelvoktatás

A használható nyelvtudás korunk alapkövetelménye. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tanulóink biztos, versenyképes tudással folytathassák középiskolai tanulmányaikat. A kéttannyelvű képzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek előnyeit azok a diákok is élvezhetik, akik az általános tanterv szerint tanulják az idegen nyelvet.

Alapelveink

 • Nyelvóráinkon tevékenykedtető, valódi kommunikáción alapuló nyelvoktatás zajlik.
 • A nyelvtanulás korai szakaszában a gyerekeket-életkori sajátosságaiknak megfelelően-dalok, mondókák, játékok, és sok mozgásos feladat segítségével vezetjük be az angol nyelv világába.
 • Örömteli, sikerélményt nyújtó nyelvórákkal szeretnénk megalapozni az egész életen át tartó nyelvtanulást.
 • Minden évfolyamon változatos módszereket alkalmazunk, a csoportok nyelvi szintjéhez, érdeklődéséhez igazítva a helyi tanterv tananyagát.

Hogyan szervezzük az angol nyelv oktatását?

Minden évfolyamon csoportbontásban, hogy tanulóinknak minél több lehetőséget adjunk az idegen nyelvi kommunikációra. Az évfolyamonként induló 3 osztályban az alábbi módon:

 • a kéttannyelvű osztályban első évfolyamtól (részletes információ a kéttannyelvű képzésről szóló fejezetben)
 • az emelt szintű matematika oktatásban résztvevő osztályban első évfolyamtól heti 2 órában, majd ötödik évfolyamtól heti 3 órában
 • az emelt óraszámú magyar nyelvi képzésben résztvevő osztályban negyedik évfolyamtól heti 2, ötödik évfolyamtól heti 3 órában.

Eredményes-e az általános tanterv szerinti nyelvoktatásunk?

Az országos idegen nyelvi mérések eredményei, tanulóink nemzetközi, országos és megyei versenyeken elért sikerei, jó néhány nyolcadikosunk középfokú nyelvvizsgája a hatékonyság objektív mutatói. Számunkra azonban az a legnagyobb eredmény, ha az angol nyelvet bátran használó és a nyelvtanulásra motivált, más kultúrákat tisztelő diákokat adhatunk át a középiskoláknak.


Emelt szintű matematikaoktatás

" A matematika érdekes és szép is:
az emberi gondolat izgalmas és szép kalandja."
(Rényi Alfréd) 

A "Vári" történetének 1985-től kezdve szerves része az emelt szintű matematikaoktatás. Iskolánkban a 4. évfolyamtól kezdve képesség szerinti csoportbontásban történik a matematikaoktatás, így biztosítva az eltérő fejlettségű gyerekek számára az egyéni fejlesztést. Egy évfolyam tanulóinak négy csoportban történik a képzése, ahol az első csoportban vannak az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók.

Az emelt szintű képzés azt jelenti, hogy abban a csoportban heti hat órában tanítjuk a matematikát, és heti egy szakkör keretében tehetséget gondozunk. Ugyanabból a tankönyvből tanulnak a gyerekek, mint a többi csoportban, viszont a plusz időben lehetőség van a tananyag elmélyítésére, összetettebb feladatok megoldására.

Az emelt szintű matematikaoktatás lehetőséget biztosít:

 • tehetséggondozásra
 • logikai képesség fejlesztésére
 • önálló tanulásra nevelésre
 • matematikai kompetencia fejlesztésére.

Iskolánk tanulói évről évre szép sikereket érnek el különböző megyei és országos matematika versenyeken. Ezzel nem csak ők maguk lettek elismertek, de dicsőséget, örömöt szereztek tanáraik számára és öregbítették iskolánk hírnevét is. Tanulóink átlagon felül teljesítenek a középiskolai felvételin és a kompetencia felméréseken is.

Fontosnak tartjuk a képzés során a széleskörű digitális tananyagok felhasználása mellett a tevékenykedtetés és a felfedeztetés élményét is.

Mivel az emelt szintű képzés ötödik évfolyamtól működik, nagy segítség számunkra az alsó tagozaton történő alapozó, előkészítő munka.

Ahhoz, hogy nevelőink ilyen elkötelezetten és lelkesen végezzék munkájukat, tanulóink pedig szorgalmasan és kitartóan sajátítsák el a matematikai ismereteket, az egyik legfontosabb feltétel a QR-kód alatt olvasható. 


Humán képzés

Nagyon fontos, hogy az élményközpontú tanítás technikáját alkalmazzuk a humánórán. Szoros kapcsolatot alakítunk ki a pedagógus és tanulóink között, illetve nagyon fontos a gyerekek egymás közötti kapcsolata, és nem utolsó sorban a gyerekek önmagukkal való kapcsolata. Egy olyan módszert dolgoztunk ki, ahol az élményeknek, benyomásoknak, érzéseknek, véleményeknek ugyanolyan, sőt sokszor nagyobb szerepe van, mint a puszta tényeknek, ismereteknek. Ahol az élményekből táplálkozva tanár és diák közös útra, új élmények, ismeretek megszerzésére indul. A "Humán képzés" célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. Az anyanyelvi képességek fejlesztése nemcsak cél, hanem eszköz is a személyiség harmonikus fejlődéséhez, a kognitív és érzelmi fejlődéshez. Feladata a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív képességek intenzív fejlesztése, a modern társadalom különféle színterein gyakorolt nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos, adekvát, tanulói tevékenységekre épülő, folyamatos gyakoroltatása. Egyre magasabb szinten történő gyakoroltatás a különféle kommunikációs helyzetekben, illetve a motivált nyelvi fejlődési környezet megteremtése. A játékos, önkifejező gyakorlatok lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. A különféle kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához. Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. A "Humán képzés" megalapozása 1-4. évfolyamon történik a "Manó Magyar" képzés keretén belül.

A program céljai:

 • kellő jártasságot szerezzenek a szövegértő feladatok megoldásában;
 • értő olvasóvá nevelés;
 • a tehetségek felkutatása és tehetséggondozás;
 • a tanulók képességeinek minél magasabb szintre juttatása;
 • a gondolkodási képesség feljesztése;
 • élményszerű oktatás által a tantárgy megszerettetése.

Természettudományi gyakorlatok /REÁL képzés/

A tantárgy tanulásának célja, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának vizsgálatán keresztül - a tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett - fejlessze természettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakul bennük.

A foglalkozásokon a tanulók a biológia, a fizika és a kémia és a természetföldrajz vizsgálati körébe tartozó - természeti jelenségeket vizsgálnak. A természetismeret, illetve az említett szaktárgyak keretében szerzett ismeretekhez kötődő vizsgálódások a hétköznapokból is ismert fogalmakat bővítenek és árnyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva a szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, a fogalmi fejlődés elősegítésére, illetve az új ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére is.