Képzéseink

Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés

"Egy nyelv elindít az élet folyosóján. Két nyelv kinyit minden ajtót utad során."

(Frank Smith)


Miért fontos a nyelvtudás és a nyelvvizsga?

Az idegen nyelvek ismerete napjainkban az általános kultúra része. A munkahelyeken elvárás az angol nyelv használata. 2020-tól a felsőfokú tanulmányokat csak középfokú nyelvvizsga birtokában lehet megkezdeni.

Hová jutunk el a képzés során?

Akár a középfokú nyelvvizsgáig is! Kéttannyelvű programunk kinyitja a világot gyermeke számára. Diákjaink közvetlenül kommunikálnak angolul, megismerik és megszeretik az angolszász országok kultúráját. A negyedik évfolyamon iskolai, a hatodik és nyolcadik évfolyamon pedig országos célnyelvi méréseken vesznek részt. Elsajátítják a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás legjobb stratégiáit, miközben többféle készségük egyszerre fejlődik.

Hogyan történik a kéttannyelvű oktatás?

1-4. évfolyamokon heti 4, 5-8. évfolyamokon heti 5 nyelvi órában, csoportbontásban.

A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve választottuk ki két nyelven oktatott tantárgyainkat: 1-4. évfolyamokon: ének (heti 2 óra), rajz (heti 2 óra), környezetismeret (1-2. évfolyamon szakköri formában, heti 1 óra, 3-4. évfolyamon heti 2 óra). 5-8. évfolyamokon: történelem (heti 2 óra + 1 szakkör), célnyelvi civilizáció (heti 1 óra), testnevelés (heti 5 óra). A készségtantárgyak kivételével a célnyelven tanított tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.

A legkisebbek játékos formában ismerkednek a nyelvvel. A fókuszban a nyelv gátlások nélküli használata áll, később fokozatosan vezetjük be a szükséges nyelvtani szerkezeteket, miközben a beszédcentrikusság, az angol nyelven való örömteli kommunikáció továbbra is elsődleges célunk marad.

Mi segíti a sikeres nyelvelsajátítást?

 • az iskolánkban tanító elkötelezett szaktanárok és anyanyelvi lektorok munkája
 • a megfelelő szaktárgyi tankönyvek,
 • módszertani sokszínűség a nyelvoktatásban,
 • interaktív tábla, digitális tananyagok, nyelvi labor
 • Iskolai kreatív angol nyelvi táborok
 • Megyei és országos szintű nyelvi versenyek
 • Részvétel próbanyelvvizsgákon; cél, hogy minél több tanuló sikeres középfokú nyelvvizsgát tegyen a 8. évfolyam végére.
 • A célnyelvi kultúrához köthető projektek létrehozása tanórai keretek között
 • Iskolánk könyvtárának gazdag angol nyelvű kínálatából válogatva ismerkedés az angol gyerekirodalommal.
 • Angol nyelvű iskolaújság szerkesztése

Nyelvoktatás

A használható nyelvtudás korunk alapkövetelménye. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tanulóink biztos, versenyképes tudással folytathassák középiskolai tanulmányaikat. A kéttannyelvű képzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek előnyeit azok a diákok is élvezhetik, akik az általános tanterv szerint tanulják az idegen nyelvet.

Alapelveink

 • Nyelvóráinkon tevékenykedtető, valódi kommunikáción alapuló nyelvoktatás zajlik.
 • A nyelvtanulás korai szakaszában a gyerekeket-életkori sajátosságaiknak megfelelően-dalok, mondókák, játékok, és sok mozgásos feladat segítségével vezetjük be az angol nyelv világába.
 • Örömteli, sikerélményt nyújtó nyelvórákkal szeretnénk megalapozni az egész életen át tartó nyelvtanulást.
 • Minden évfolyamon változatos módszereket alkalmazunk, a csoportok nyelvi szintjéhez, érdeklődéséhez igazítva a helyi tanterv tananyagát.

Hogyan szervezzük az angol nyelv oktatását?

Minden évfolyamon csoportbontásban, hogy tanulóinknak minél több lehetőséget adjunk az idegen nyelvi kommunikációra. Az évfolyamonként induló 3 osztályban az alábbi módon:

 • a kéttannyelvű osztályban első évfolyamtól (részletes információ a kéttannyelvű képzésről szóló fejezetben)
 • az emelt szintű matematika oktatásban résztvevő osztályban első évfolyamtól heti 2 órában, majd ötödik évfolyamtól heti 3 órában
 • az emelt óraszámú magyar nyelvi képzésben résztvevő osztályban negyedik évfolyamtól heti 2, ötödik évfolyamtól heti 3 órában.

Eredményes-e az általános tanterv szerinti nyelvoktatásunk?

Az országos idegen nyelvi mérések eredményei, tanulóink nemzetközi, országos és megyei versenyeken elért sikerei, jó néhány nyolcadikosunk középfokú nyelvvizsgája a hatékonyság objektív mutatói. Számunkra azonban az a legnagyobb eredmény, ha az angol nyelvet bátran használó és a nyelvtanulásra motivált, más kultúrákat tisztelő diákokat adhatunk át a középiskoláknak.


Természettudományi gyakorlatok /REÁL képzés/

A tantárgy tanulásának célja, hogy a természeti jelenségek egy-egy aspektusának vizsgálatán keresztül - a tanulók természet iránti természetes érdeklődésének fenntartása mellett - fejlessze természettudományos gondolkodásukat, miközben maga a vizsgálódás rutinja, a közvetlen tapasztalatszerzés és magyarázatkeresés igénye is alakul bennük.

A foglalkozásokon a tanulók a biológia, a fizika és a kémia és a természetföldrajz vizsgálati körébe tartozó - természeti jelenségeket vizsgálnak. A természetismeret, illetve az említett szaktárgyak keretében szerzett ismeretekhez kötődő vizsgálódások a hétköznapokból is ismert fogalmakat bővítenek és árnyalnak a természettudományok szemszögéből, lehetőséget adva a szaktárgyi órákon tanultak elmélyítésére, a fogalmi fejlődés elősegítésére, illetve az új ismeretek iránti érdeklődés felkeltésére is.